Personalkonflikter.se

Vår vision är att bidra till ökad kunskap och förståelse för konfliktens natur
och de möjligheter som ligger vilande under dess kraftfulla uttryck

Konfliktologi

Konfliktologi används som ett samlingsnamn för kunskapen om konflikter och den är av naturliga skäl en tvärvetenskaplig disciplin då konflikter förekommer på alla nivåer från individ till nationella konflikter. Vad gäller mellanmänskliga konflikter hämtas kunskap från psykologins discipliner men även från t.ex. sociologi, medicinsk stressteori, socialantropologi, feministisk teori och filosofi.

Inom litteraturen spåras två synsätt på konflikter. En ser dessa som ofrånkomliga i det sociala livet och den andra ser konflikter som ett tecken på social ohälsa.

Forskare har påvisat att det skett en förskjutning mellan de två synsätten och att konflikter allt mer uppfattas som störande och sönderslitande vilket innebär att fokus ligger mer på dess dysfunktioner än funktioner.

Ett sätt att förklara och förstå detta kan vara att se det utifrån samhällets och organisationers strävan att bevara ordning. Det innebär då att uppgiften blir att reducera konflikter och finna gemensamma vägar till enighet och anpassning. Men vad innebär då denna anpassning och om det ”goda” tenderar till att övergå till passivitet, oansvarighet och brist på civilkurage? Om man dessutom ser på arbetsplatsen med harmonin som ideal blir konflikter störande och kanske till och med farliga.

Vi tror på konfliktens möjligheter och funktioner och har en grundsyn utifrån existentiell filosofi vilket innebär ett specifikt sätt att se på problem, kris och konflikter.

Vad innebär då det existentiella perspektivet och vad menar vi?

Ett sätt att förklara vår syn kan tex vara att en situation eskalerar i en konflikt på arbetsplatsen. Exempelvis visar forskning att det finns en förväntan i hierarkiska organisationer att människor med lägre status ska visa eftergivenhet och anpassning.

Om tex en individ bryter denna kultur och utmanar situationen och det kanske inte uppskattas eller rent ut mynnar ut i en svårhanterlig konflikt, vad kan följderna av detta innebära om konflikten hanteras på rätt sätt?

Det är här jag menar att det vilar en potential i konflikten. Om strävan, vilken den bör vara, är jämlikhet och alla människors rätt att uttrycka sina åsikter så ska detta givetvis värdesättas. Jag tror därmed att det kan finnas en poäng med att fokusera på det funktionella i en konflikt och att sträva efter en kultur som anammar konflikter och olikheter. När det ”brakar samman” ordentligt så vilar det alltid en möjlighet till att ”öppna upp”, växa och utvecklas efter de etiska principer som finns inom oss alla. Detta förutsatt att vi väljer att borra oss genom problemet istället för att till exempel smita undan, eller skjuta problemet framför oss.